.:.พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2556 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราขธานี .:.
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 นายจิตติ เสือสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2556 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันท่ 9 ธันวาคม 2556