.:.การประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา .:.
สพป.อบ.3 เข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสพป.อบ.3ได้ส่งตัวแทนกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 9 ราย และนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดมุกดาหารและจ.นครพนม สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว