.:.การจัดงานศิปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.:.
ว่าท่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน้ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ไปร่วมงานและเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดนครพนม และศูนย์ต่าง ๆ สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว