.:.การมอบทุนทีโอทีจังหวัดอุบลราชธานี.:.
คุณนงนุช ผิวนวล และคณะขอพบท่าน ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อปรึกษาเรื่องการมอบทุน ทีโอที ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ / ข่าว