.:.การจัดงานปีใหม่ 2557.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานจัดงานปีใหม่ 2557 โดยมีองค์คณะบุคคลมาร่วมงานประกอบด้วย ประธานเครือข่ายสถานศึกษา กรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. กพท.กตปน. และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ รว่มงานปีใหม่ 2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3 สุทธิ ไชยยนต์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ ข่าว