.:.ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา สพป.อบ.3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3