.:.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อบ.3.:.
ดร.บำเพ็ญ อินทร์โสม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นเลขานุการ