.:.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพรราชทาน.:.
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพรราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น