.:.ประธานพิธีเนื่องในโอกาสวันครูอำเภอพิบูลมังสาหาร.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเนื่องในโอกาสวันครูที่อำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 16 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ /ภาพ ข่าว