.:.ขอพรปีใหม่ 2557.:.
นายวิชัย สงวนเศรษฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสิรินธร และคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสิรินธร ขอพร ปีใหม่ ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และกลุ่มสถานศึกษาเอกชน วันที่ 28 มกราคม 2557 สุทธิ ไชยยนต์ /ภาพ ข่าว