.:.รับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 17 ก.พ. 57.:.
รับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 17 ก.พ. 57 (งานเกษตรแฟร์)