.:.ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ขอเข้าพบว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ดร.สุพจน์ บุญยืน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด และคณะขอเข้าพบว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิงาน ผอ.สพป.อบ.3 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว