.:. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดพิธีว้นสงกรานต์ ประจำปี 2557 .:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธืและผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พาคณะรองผอ. ผอ.โรงเรียน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.อบ.3 ขอพรจาก ประธาน อ.ก.ค.ศ ประธานกรรมการเขตพื้นที่ และบุตลากรที่เกษียณอายุราชการ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3 สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ / ข่าว