.:.การตรวจเยี่ยมศูนย์สอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ชวย.:.
ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุตลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร วันที่ 27 เมษายน 2557 โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3และคณะ ให้การต้อนรับ สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ /ข่าว