.:.ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.อบ.3 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.3 เพื่อมอบโนบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)