.:.ผู้บริหารมืออาชีพกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี หลวงนา มหาวิทยาลียราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากรพิเศบรรยายด้วย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)