.:.การประชุมการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม เรื่องการจัดสรรงบประมาณเขตพื้นที่การศึกษา วันท่ 27 พฤษถาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ /ข่าว