.:.การประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ของโรงเรียนสังกัด สพป.อบ.3 ปี 2557.:.
นายยุทธการ ศิริเวชมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพป.อบ.3 ประกอบด้วยอำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอตาลสุม วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 นายสุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว