.:.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดอุบลราชธานี.:.
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.18 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร อำเภอสิรินธร ซึ่งเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 150 คน รับนักเรียนจาก 3 หมู่บ้าน คือ บ้านภูไทพัฒนา บ้านป่าใต้ และบ้านแก่งศรีโคตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2556 อยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมาช่วยสอนเสริม ทำให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ยังสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในช่วงหลังเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น ส่วนโครงการฝึกอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มาสอนการร้อยลูกปัดเป็นพวงกุญแจ การปั้นตุ๊กตาดินเผา การเพ้นท์แก้ว และตัดผม เพื่อฝึกสมาธิ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างรายได้เสริม สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปและถนอมอาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก่งศรีโคตร มาสอนการทำขนมฟักทอง ขนมกล้วย และกล้วยฉาบ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากทรงเน้นให้จัดทำโครงการดังกล่าวเป็นอันดับแรก เพื่อให้นักเรียนมีอาหารรับประทานครบตามหลักโภชนาการ จะได้มีร่างกายแข็งแรง สมองดี สามารถที่จะเรียนรู้และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัว ประมง และปศุสัตว์ ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบเลี้ยงนักเรียน โดยต้องซื้อเนื้อสัตว์และผลไม้มาเสริมเล็กน้อย ทำให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักจากมูลไส้เดือนดิน เดิมดินในโรงเรียนเป็นดินเหนียว ปลูกพืชผักไม่ค่อยได้ผล เมื่อใช้ปุ๋ยและน้ำหมักดังกล่าว ช่วยปรับปรุงดินให้ร่วนซุย สามารถเพาะปลูกพืชผักได้ดีขึ้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่มาตรวจรักษาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)