.:.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดอุบลราชธานี.:.
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของ "ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา" อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนอย่างเป็นทางการในปี 2545 ในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 67 คน มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มาช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เข้ามาจัดโครงการ 108 อาชีพ แก่ครู ตชด. นักเรียน และผู้ปกครองอาทิ การแปรรูปใบยางพารา การทำน้ำยาล้างจาน การทำน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และการทำโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในโรงเรียน เนื่องจากไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึง (นางมณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)