.:.เลี้ยงส่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมงานเลี้ยงส่ง นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)