.:.การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม.:.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 จะเป็นการอบรมครูผู้สอน ณ ห้องประชุมแก่งสะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชอุ้ม เชื้อทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และคณะเป็นวิทยากร สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ / ข่าว