.:.การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม.:.
นายอภินันท์ บุญรอด รองผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วมให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 วันทที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม แก่งสะพือ ได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ บุญรอด นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผอ.สพป.อบ.3 เป็นวิทยากร ภาคเช้า คณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขค 10 และวิทยากรร่วม ประกอบด้วย นางวิไลศิลป์ แสนทวีสุข รองผอ.โรงเรียนบ้านหนองกุง นางสาวสิมมะลี พิมพะกรรณ์ และนางจันทร์เพ็ญ ศรึสุข ภาคบ่าย