.:.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เชต 3 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะต้อนรับ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพัน์ชนาญการภาพ / ข่าว