.:.ตรวจความพร้อมโครงการกองทุนการศึกษา.:.
ศ.(เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะติดตามได้มาตรวจการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และเป็นคนมีน้ำใจ พัฒนาด้านความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาความดี มีคุณธรรมของครู,บุคลากร และ นักเรียน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อำเภอสิรินธร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และ นาบุญมั่น เสตะโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ พร้อมด้วยคณะครู ,นักเรียน และผู้ปกครองให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความพร้อมของโรงเรียนในการทำความดี และความต้องการของครูและนักเรียน เพื่อจะได้ของบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ์ภาพจากโครงการ ในการนี้ นายอรรณพ อกอุ่น นายอำเภอสิรินธรได้กล่าวรายงานต้อนรับองคมนตรีและคณะด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)