.:.การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการวัดประเมินผลตามกรอบ CEFR สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ.:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กามรศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการวัดประเมินผลตามกรอบ CEFR สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สุทธิ ไชยยนต์ ภาพ/ข่าว