.:.สทศ.จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET.:.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 และศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมรับฟัง ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)