.:.การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ประธานในพิธี การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 มี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานแผนปฏิบัติการ ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร และ อำเภอโขงเจียม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นางสาวจิราภรณ์ จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่นที่ 1ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)