.:.มอบนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี.:.
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมงานประชุมบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับนโยบายปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งมีข้าราชการครู ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่อุบลราชธานี เขต 1-5 และ สพม.29 ร่วมทั้งโรงเรียนเอกชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)