.:.การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี.:.
ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนเพียงหวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี วันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวงฯ โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว