.:.เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนเพียงหลวง 12.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด้จในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียนที่โรงเรียนเพียงหลวง 12 ที่อำเภอโขงเจียม ซี่ง นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน /ภาพ/ข่าว)