.:.การประชุมเชิงปฏืบัติการการรายงานผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ประธานพิธีประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ ประกอบด้วย รองผอ.ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต้วชี้วัด สุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว