.:.ประชุมเชิงปฏิบัติการ สพป.อบ.3.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพร้อมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการบริหารจัดการ ซึ่งมี รอง ผอ.สพป.อบ.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน/ภาพ/ข่าว)