.:.พัฒนาครูสู่กระบานการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสู่ศตวรรษที่ 21.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นวิทยากรในการอบรมตามโครงการพัฒนาครูสูู่กระบวนการเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สู่ศตวรรษที่ 21 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (พิบูลพทยาคาร) โดยมี ดร.เรวัต สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะ จัดการอบรมให้ข้าราชการครูเพื่อพัฒนาทักษะโครงงาน Project Based Learning ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)