.:.การประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ(เพื่อการปรองดองสมานฉันท์) ซึ่ง ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 วิทยากรในการอบรม โดย นายบุญเพ็ง ณ อุบล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 85 โรงเรียนในวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมกแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประฃาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)