.:.ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.:.
ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง นายบุญเพ็ง ณ อุบล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ นายสมบัติ ดีการกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวจิราภรณ์ จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายประภาส ลาสุดตา ผอ.โรงเรียนบ้านเลิงบาก เป็นวิทยากร ผู้มารับฟังการประชุมชี้แจง ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานประกันโรงเรียนละ 1 คน ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อบ.3 ภาพ/ข่าว)