.:.ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปี 2557.:.
นายวิทยา สุดดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกรองนักเรียน ประจำปี 2557 เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจตรงกันและให้ยืดถือแนวปฏิบัติในการเลี้ยงดูบุตร ให้เป็นคนดี ความคุณธรรม ร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน โดย นางเอื้อมพร อุดมโภคา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 ในการนี้ ได้เชิญ พันเอกนายแพทย์ บวร แมลงภู่ทอง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี และ นายชัชวาล จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์) เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)