.:.พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการปรองดองและสมานฉันท์.:.
ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รองผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการปรองดองและสมานฉันท์ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือซึ่งจัดอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีนายยุทธการ ศิริเวชมงคลรองผอ.สพป.อบ.3 นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ และ นางนุช รัตนวิบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยาย นายสุทธิ ไฃยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ ภาพ/ข่าว