.:.อบรมโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 "สังคม ปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ให้ลูกหลานกลับคืน" (เพื่อปรองดองและสมานฉันท์) ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมแก่งสะพือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมี นายรังสรรค์ ไชยมาตย์ และนางมะลิวัลย์ ทาทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศิวพร มากดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)