.:.ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา- พลศึกษา.:.
ดร. เคนหวัง บุญเพศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา - พลศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประฃุมแก่งสะพือมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอตาลสุม นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว