.:..โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558.:..:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประกวด "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 ปี 2558 ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับ ของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยจัดประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน ภาพ/ข่าว)