.:.การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่มน้ำมูล ในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมกำพลวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และเป็นการสนับสนุนการประเมินทั้ง 5 ด้าน ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เข้าร่วมอบรม 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 (บ้านโกส้ม) .โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 (เพีไซย์ดอนกระชาย).โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) จังหวัดชัยภูมิ , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน).โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 (บ้านซำเม็ง),โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง),โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (บ้านโคกตองเจริญ).โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1 ).โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 (โคกตะแบก) จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (โคกจั๊กจั่น) รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 ราย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รายงาน ภาพ/ข่าว)