.:.พิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี.:.
นายวิชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ประชาชน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประงค์ของการจัดงาน และให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุรภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว ชุมชน และร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 12 จนสามารถเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้อย่างสมพระเกียรติ ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ได้ร่วมพิธิเปิดโรงเรียนพร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและจัดนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)