.:.การประชุมเชิงปฏิบัต้การการใช้คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประจำปี 2557.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเคอร์พกพาสำหรับครูผู้สอนสชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วย ดร. ธนาดุลย์ แสนทวีสุข และดร.อภิสิทธิ์ บุญยา รอง ผอ.สพป.อบ.3 และว่าท่ี ร.ต. ประคองชัยชาวพลกรัง เป็นจัดโครงการ วันท่ี 1 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ นายสุทธิ ไชยยนต์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ / ข่าว