.:.ประชุมวิทยากรแกนนำ tablet และ e-office.:.
ว่าท่ีร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติกาวิทยากรแกนนำ table และ e-office โดยมี นายอภินันท์ บุญรอด รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันท่ี 27-28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อบ.3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว