.:.อบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเคอร์พกพาสำหรับครูผู้สอนสชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (รุ่นที่ 2).:.
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเคอร์พกพาสำหรับครูผู้สอนสชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 รุ่น 2 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ และพิธีปิด มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการ สพป.อบ.3 จิรารัตน์ รงค์โยธิน ภาพ/ข่าว