.:.โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประธานเปิดงานโครงการค่ายเยาวชนดีของแผ่นดิน ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยา) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 22 โรงเรียน นักเรียนเข้าค่าย 220 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว /ส.อ.ธีระยุทธ ดาราดำ)