.:.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ร่วม"โครงการลดการใช้พลังงานของภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ 2557.:.
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ" ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่ง นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานอบรมสัมมนา ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานปีงบประมาณ 2555 ต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ 2557 โดยในปีนี้ได้กำหนดให้ลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงาน ทุกหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการดำเนินการครบถ้วนตามตัวชี้วัด และสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันลดลงให้ได้ ในการนี้ นางอินทวรรณ บุดดดาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และ นางประพิศ ทองสรรค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)