.:.ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสพป.อุบลราชธานีเขต 3 อบรมเพิ่มศักยภาพ.:.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 รับทราบถึงแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีมีความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และชุมชน ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะครู สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถทุกด้าน พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างสมบูรณ์ จึงให้ข้าราชการครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ 1 หน่วยพัฒนาที่ 9 ศูนย์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2557 (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)