.:.การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด.:.
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน (ศพลย.) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2557 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 18 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน รวม 72 คน เพื่อให้เรียนรู้และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยจัดทำเป็นหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรับเครื่องหมายวิชาพิเศษสำหรับลูกเสือ และขยายผลจัดตั้งเป็นกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาได้ (มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว)